काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० र ३१ ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वर

Baneshwar, Kathmandu

01-4484671

iro-baneshwar@ird.gov.np

Branch Office Map