SHAMBHU PRASAD MARASINI

शम्भु प्रसाद मरासिनी

प्रमुख कर प्रशासक

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकेका करदाताहरुको वार्षिक कारोवारका आधारमा नेपाल राज्यभरी ।

२०७५ श्रावणदेखि वार्षिक रु. ४० करोडभन्दा बढी ८० करोडसम्म कारोबार भएका करदाताको कर प्रशासन गर्न यो कार्यालय स्थापना भएको हो ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय काठमाडौंमा रहेको छ ।

CONTACT DETAILS

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय

Babarmahal, Kathmandu

01 5322608, 5326355, 5341301

mlto@ird.gov.np

Branch Office Map