तेह्रथुम र धनकुटा जिल्ला ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय :  आन्तरिक राजस्व कार्यालय, धरान ।

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय धनकुटा

Dhankuta

026-522141

tso-dhankuta@ird.gov.np

Branch Office Map