सुचना

Title Date
कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना March 23, 2021
कर बक्यौता रकम दाखिला गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना !!! March 23, 2021
प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदनमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु फिर्ता लिई शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हाको सुविधा उपयोग गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना February 08, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता दाखिला गर्ने सम्वन्धी मिति २०७७/१०/२० को जरुरी सूचना February 04, 2021
आय विवरण पेश नगरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरुलाई आय विवरण पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना February 03, 2021
आय विवरण पेश नगरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायहरुलाई आय विवरण पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना !!! February 03, 2021
कर बक्यौता रकम दाखिला गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना !!! February 03, 2021
करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा व्याज मिन्हा सम्वन्धी सूचना !!! February 03, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगरेकाहरुलाई विवरण पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना !!! February 03, 2021
आय विवरण पेश नगर्ने करदाताहरूको नामावली February 01, 2021