New Updates

१. आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अनुमानित करको विवरण तथा आयकरको पहिलो किस्ता वापतकोे रकम दाखिला गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना

२. सूचना

३. राजस्व दाखिला गर्ने कार्यालय कोड सम्बन्धमा

४. आयकर विवरण पेश नगर्ने आ‌‌‌ रा का कालिमाटी अन्तर्गतका करदाताहरुकाे सूची

५. आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को अनुमानित करको विवरण तथाा आयकरको पहिलो किस्ता वापतको रकम दाखिला गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना

६. कर, शुल्क तथा बांकी व्याज मिन्हा सम्बन्धी सूचना:

७. ETDS सम्बन्धी तालिम संचालन

८. महादेव ट्रेड इन्टरपाइजेजका प्रोपाइटरलाई उपस्थित हुन सूचना

९. मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण दाखिला नगर्ने करदाताहरुको सूची तथा शुल्क/ व्याज मिन्हाको सुविधा

१०. राजस्व शिर्षक

११. आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको आय विवरण पेश नगरेका करदाताहरुलाई आय विवरण पेश गरी कर छुट तथा सुविधाको उपयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना

१२. प्रगति प्रतिवेदन २०७७ मंसीरसम्म

१३. अन्त:शुल्क निर्देशिका, २०६८ (परिमार्जित संस्करण, २०७६) को परिच्छेद ५.२ंं.१ मा रहेको फ्लोमिटर सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्था

१४. मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने आ.रा.का. त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत करदाताहरुको सूची

१५. आयकर विवरण पेश नगर्ने आ.रा.का.त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत करदाताहरुको सूची

१६. आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) सच्याएको सूचना

१७. स्मारिका २०७७

१८. करदाताले KYT Update गर्ने, D02 आय विववरण भर्ने, D01 आय विवरण भर्ने, अन्तः शुल्क नविकरण गर्ने, ETDS भर्ने, ETDS रिपोर्ट नकाल्ने तरिकाहरु

१९. आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले आयकर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा

२०. आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा

Video Gallery