सोच / गन्तव्य / उदेश्यहरु

सोच (Vision)

फराकिलो कराधार, पारदर्शी एवं न्यायोचित कर प्रणालीमार्फत आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहयोगी एवं सबल संगठनको रुपमा विकास गर्ने ।

समग्र उद्देश्य (Overall Objective)

समतामूलक, प्रगतिशील, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली सुनिश्‍चित गर्ने ।

कार्यादेश (Mandates)

  • कर प्रशासन तथा सुधार
  • कर नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन
  • करदाता सेवा र शिक्षा
  • अनुसन्धान र विकास
  • सूचना प्रविधि व्यवस्थापन