सूचना संग्रह

Title Date
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई जरिवाना¸थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा सुविधा लिनेबारे सूचना October 09, 2020
Online सेवामार्फत करदाताले आफ्नो अभिलेख आफै अद्यावधिक गर्ने (KYT Form) प्रक्रिया September 28, 2020
Online सेवामार्फत करदाताले आफ्नो अन्त:शुल्क इजाजतपत्र आफै नविकरण गर्ने प्रक्रिया September 28, 2020
सार्वजनिक सूचना September 28, 2020
व्यवस्थापन गोष्ठी,२०७७ बाट जारी प्रतिबद्धता September 26, 2020
करदाताहरुमा जानकारी September 23, 2020
कार्यालय स्थापना भएको सूचना September 16, 2020
स्वीकृत अवकाश कोषलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७६ September 08, 2020
अन्तःशुल्क विवरण बुझाउने दायित्व भएका करदाताहरुले ब्राण्ड रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने ब्यवस्था सम्बन्धी सूचना August 31, 2020
अन्त:शुल्क इजाजतपत्र नवीकरणको म्याद थप सम्बन्धी सूचना August 16, 2020
खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना August 06, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) वेबसाईटमा राखिएको July 18, 2020
कर विवरण तथा कर बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना June 02, 2020
आर्थिक विधेयक, 2077 ले गरेको छुट, सुविधा तथा विशेष व्यवस्थाहरुः May 31, 2020
आर्थिक विधयेक २०७७ तथा नियमावलीमा भएका संसोधनको जानकारी सम्बन्धमा February 10, 2020
आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुको राजस्व संकलनको प्रयोजनार्थ २०७६।०४।०१ देखि लागू भएका कार्यालय कोडहरु June 19, 2019
ठेक्का वा करार अन्तर्गतको मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी सम्बन्धी सूचना June 19, 2019
विद्युतीय भुक्तानी (E-Payment) प्रणाली सम्वन्धी सूचना January 02, 2019
रु. ३५ करोडभन्दा बढिको कारोबार गर्ने करदातालाई विद्युतीय माध्यमबाट वीजक जारी गर्ने सम्बन्धी सूचना November 12, 2018
विद्युतीय विजक सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथो संशोधन सहित) December 31, 2014
विद्युतीय विजक सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथो संशोधन सहित) December 31, 2014