सूचना संग्रह

Title Date
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अनुमानित करको विवरण तथा आयकरको पहिलो किस्ता वापतकोे रकम दाखिला गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना January 11, 2021
कर, शुल्क तथा बांकी व्याज मिन्हा सम्बन्धी सूचना: December 29, 2020
ETDS सम्बन्धी तालिम संचालन December 29, 2020
मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण दाखिला नगर्ने करदाताहरुको सूची तथा शुल्क/ व्याज मिन्हाको सुविधा December 28, 2020
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको आय विवरण पेश नगरेका करदाताहरुलाई आय विवरण पेश गरी कर छुट तथा सुविधाको उपयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना December 24, 2020
अन्त:शुल्क निर्देशिका, २०६८ (परिमार्जित संस्करण, २०७६) को परिच्छेद ५.२ंं.१ मा रहेको फ्लोमिटर सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्था December 23, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) सच्याएको सूचना December 22, 2020
करदाताले KYT Update गर्ने, D02 आय विववरण भर्ने, D01 आय विवरण भर्ने, अन्तः शुल्क नविकरण गर्ने, ETDS भर्ने, ETDS रिपोर्ट नकाल्ने तरिकाहरु December 21, 2020
आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले आयकर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 21, 2020
आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 20, 2020
आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 19, 2020
आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई आय विवरण पेश गरी कर छुट तथा सुविधाको उपयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना December 19, 2020
आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 18, 2020
आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 18, 2020
आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले आयकर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 18, 2020
आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 18, 2020
आर्थिक ‌ऐन, २०७७ ले आयकर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 18, 2020
आर्थिक ऐन, २०७७ ले आयकर तर्फ प्रदान गरेको छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 17, 2020
आर्थिक ऐन, २०७७ लेे मूल्य अभिबृद्धि कर तर्फ प्रदान गरेकाो छुट तथा सुविधा सम्बन्धमा December 17, 2020
FOR ETDS VERIFICATION MAIL US AT lalitpurtax@gmail.com December 17, 2020
यस कार्यालय अन्तर्गत आय विवरण पेश नगर्ने संलग्न सूची बमोजिमका करदाताहरुलाई सम्वत २०७७ साल फागुन मसान्तसम्म आय विवरण पेश गरी कर छुट तथा सुविधा उपयोग गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना December 14, 2020
करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तथा ब्याज मिन्हा दिइने सम्बन्धी जरूरी सुचना November 26, 2020
आन्तरिक राजस्व विभागको आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई आय विवरण पेश गरी कर छुट तथा सुविधाको उपयोग गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना November 24, 2020
आर्थिक ‌ऐन, २०७७ को दफा २४ अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने सम्बनधी सूचना November 24, 2020
बहुमुल्य धातु वा वस्तुको कारोवार गर्ने सूचक सँस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७ November 12, 2020