सूचना संग्रह

Title Date
आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २३ बमोजिमको सुविधा प्रयोग गरी लाभान्वित हुनुहुन करदाताहरुमा सूचना July 13, 2024
2081/03/29- The office will remain open despite it being a public holiday July 12, 2024
ढुवानीका साधन धनीहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिने सम्बन्धी सूचना। July 10, 2024
ढुवानीका साधन धनीहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिने सम्बन्धी सूचना July 08, 2024
दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने आ.व. २०८१-८२ को कर सम्बन्धित संसोधित प्रावधानहरु। July 08, 2024
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची-५, ५ख र ६ (कर बीजकको ढाँचा र संक्षिप्त कर बीजकको ढाँचा) मा संशोधन सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना। July 08, 2024
तेश्रो किस्ता दाखिला सम्बन्धी July 07, 2024
रेसुङ्गा नगरपालिकाका करदातामा छुट सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना July 07, 2024
कर निेर्धारण सम्बन्धमा सफाइको प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा। July 04, 2024
चन्द्रकोट गाँउपालिकाका करदाताहरुमा कर छुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!! July 03, 2024
कालीगण्डकी गाँउपालिकाका करदातालाई करछुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!! July 02, 2024
गुल्मीदरबार गाँउपालिकाका करदातालाई करछुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!! July 01, 2024
सूचनाको हक तेस्रो तैमासिक June 30, 2024
रुरुक्षेत्र गाँउपालिकाका करदातालाई करछुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!! June 30, 2024
बक्यौता रकम दाखिला गर्ने बारे सूचना । June 28, 2024
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली 2053 को कर बीजकको ढाँचा र संक्षिप्त कर बीजकको ढँचा June 27, 2024
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची-५, ५ख र ६ (कर बीजकको ढाँचा र संक्षिप्त कर बीजकको ढाँचा) मा संशोधन सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना June 27, 2024
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना June 26, 2024
छत्रकोट गाँउपालिकाका करदाताहरुमा कर छुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!! June 26, 2024
व्यवसायिक कारोबार बापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना June 25, 2024
मुसिकोट नगरपालिकाका करदातामा छुट सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना । June 25, 2024
करदाता सेवा शाखाको बैँक खाता सञ्चालन सम्बन्धी सूचना June 25, 2024
व्यावसायिक कारोबार बापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना June 24, 2024
मालिका गाँउपालिकाका करदाताहरुलाई छुट सुविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना ! ! ! June 24, 2024
इस्मा गाँउपालिकाका करदाताहरुलाई छुट सुविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना ! ! ! June 24, 2024