New Updates

१. आर्थिक ऐन २०८१ का स्कीमहरु

२. मू.अ.कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ र २ मा संशोधन २०८१

३. मू.अ. कर ऐन २०५२ मा संशोधन २०८१

४. मदिरा ऐन २०३१ मा संशोधन २०८१

५. आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन २०८१

६. अन्तशुल्क ऐन २०५९ मा संशोधन २०८१

७. आर्थिक विधेयक, २०८१ ले अन्तःशुल्क दरमा गरेको परिवर्तन

८. मू‍.अ. करमा दर्ता रहेका करदाताहरूको नन् फाईलको विवरण

९. बजेट वक्तव्य २०८१/८२

१०. आर्थिक विधेयक २०८१

११. अनलाइनबाटै अन्तः शुल्क इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने प्रकृया ।

१२. आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०८०।०४।०१ मा जारी भएको सूचनाको बुँदा नं. २ मा गरिएको थप व्यवस्था सम्बन्धमा

१३. स्वतः प्रकाशन (माघ-चैत्र)

१४. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, वैशाख महिनाको राजस्व संकलन विवरण

१५. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंकाे सूचना

१६. सूचना: बील बीजक तथा कागजात प्रमाण (नक्कली बीजक सम्बन्धीत ) पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

१७. नेपाल स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (NSIC CODE) सूची युनिकोडमा

१८. भ्याट बक्यौता बुझाउने सम्बन्धमा सूचना

१९. कर छुट पाउने संस्थाले छुट प्रमाणपत्र लिन भर्नुपर्ने फारम

२०. स्वत प्रकाशन (२०८0, माघ-चैत्र)

Shiva Lal Tiwari

शिव लाल तिवारी

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

नेपालको संविधानले परिलक्षित गरे अनुसारको विकास र समृद्विको लक्ष्य साकार पार्न आन्तरिक स्रोत परिचालनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। आन्तरिक श्रोतको दिगो परिचालन मार्फत राष्ट्र..

Read More