New Updates

१. स्वतः प्रकाशन

२. सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको स्वतःप्रकाशन(Pro-Active Disclosure) २०७९ बैशाख ०१ देखि असार मसान्त सम्मको

३. डे ०३ आय विरणमा प्रणालीगत सुधारका पक्ष

४. e-TDS बारे जानकारी

५. अग्रिम करकट्टी भनेको के हो ?

६. अनलाइनबाट डे-०१ विवरण पेस गर्ने तरिका

७. स्रोतमा कर कट्टी विवरण स्वयम् रुजु गर्ने तरिका

८. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. र ८९ बमोजिम भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा दफा ९५क. बमोजिम अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था

९. आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट सुविधाबाट लाभान्वित हुने बारे करदाता सेवा कार्यालय ईलामको सूचना

१०. कारोबारको आधारमा लाग्ने कर (TURNOVER TAX) D-02 को आय विवरण र कर कसरी गणना गरी दाखिला गर्नु पर्छ ?

११. निकायको लागि लाागू हुने करको दर (आय वर्ष २०७९/८० को लागि)

१२. व्यवसाय दर्ता तथा खारेजी सम्बन्धी जानकारी

१३. अग्रिम करकट्टी कुन कुन भुक्तानीमा गर्नुपर्छ ?

१४. पासवर्ड आफै रिसेट गर्ने तरिका

१५. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३)बमोजिम प्रस्तुत गरिएको करदाता सेवा कार्यालय, इलाम सम्बन्धित स्वत: प्रकाशन

१६. करदाता सेवा कार्यालय श्रीनगरद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक कर बुलेटिन (२०७९ वैशाख-२०७९ असार मसान्त)

१७. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक कर बुलेटिन (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सँग सम्बन्धित

१८. डे ०३ आय विवरणमा प्रणालीगत सुधारका पक्ष

१९. मिसम्याचमा परेका करदातालाई छुट सुविधा सम्बन्धी सूचना

२०. बिद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविबध, २०७४ (चौथो संशोधन)

Ritesh Kumar Shakya

रितेश कुमार शाक्य

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More