New Updates

१. सूचना

२. विभिन्न आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरुलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङ्गको अत्यन्त जरुरी सूचना !

३. विभिन्न आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरुलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङ्गको अत्यन्त जरुरी सूचना !

४. विभिन्न आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरुलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङ्गको अत्यन्त जरुरी सूचना !

५. आय विवरण र अनुसूची फारामहरु भर्ने संशोधित व्यवस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी

६. आयविवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरुमा भएका सुधार

७. डे-१, डे-२ र डे-३ आय विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीमा भएका संशोधन र भर्ने तरिका ।

८. सुचना annex 5 मा '0' अनिवार्य प्रविष्टि सम्बन्धी

९. करदाताहरु सम्मानित तथा कर्मचारीहरु पुरस्कृत

१०. e-billing सूचना Excise 2079.08.07

११. बार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९

१२. कर बुलेटिन (२०७९ साउन-२०७९ असोज)

१३. मू.अ.कर वक्याैता 2079 कार्तिक महिना

१४. मू.अ.कर नन्फाइलर 2079 कार्तिक

१५. राष्ट्रिय कर दिवस स्मारिका, २०७९

१६. राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ सम्मानित करदाताको सूची

१७. राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ पुरस्कृत हुने कर्मचारीको सूची

१८. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक ४ (२०७९ बैशाख-आषाढ)

१९. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक १ (२०७८ श्रावण-असोज)

२०. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक २ (२०७८ कार्तिक-पौष)

Dirgha Raj Mainali

दीर्घराज मैनाली

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More
समसामयिक