सुचना

Title Date
बाधा अड्काऊ फुकाऊ सम्बन्धी सुचना January 19, 2022
अग्रिम कर कट्टिको विवरण (ETDS) पेश गरेको करदाताले पुनः संशोधित विवरण दाखिला (सबमिट) गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना January 10, 2022
अग्रिम कर कट्टी वापत कर दावी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना December 26, 2021
पुँजीगत लाभकर दावी गर्ने सम्बन्धी सूचना December 26, 2021
बाधा अड्काउ फुकाउने संम्वन्धी सूचना December 26, 2021
व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (२०७८।७९) December 02, 2021
महानिर्देशकज्यूको प्रतिवद्धता November 17, 2021
दशौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७८ मा सम्मानित करदाता तथा पुरस्कृत हुनुभएका कर्मचारीहरुको विवरण November 17, 2021
प्रशासकिय पुनरावलोकनका निवेदनको अवस्था November 17, 2021
भुक्तानीमा कर कट्टी तथा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी (आ.व.२०७८।७९) October 25, 2021
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर (आ.व. २०७८।७९) October 25, 2021
Consulting Services for Development, Support, Maintenance of IRD Applications and Database Administration October 24, 2021
Withholding Agent ले Withholdee को PAN Number अपडेट गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना October 18, 2021
विभागमा सूचिकृत विधुतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (विधुतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार) October 05, 2021
विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित) October 05, 2021
बिक्री खाताको ढाँचा (xls) September 26, 2021
खरिद खाताको ढाँचा (xls) September 26, 2021
Bids Invitation for the Supply, Delivery and Installation of System Software, Middleware and RDBMS for CBMS September 23, 2021
सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धि सूचना September 17, 2021
आर्थिक विधेयक, २०७८ ले थप संशोधन गरेको व्यवस्था सम्बन्धी सूचना September 13, 2021
भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरी eTDS Return पेश गरी Verify उल्लेख गर्ने गराउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना September 01, 2021
मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले बिक्री खाता तथा खरिद खाता Upload गर्ने प्रक्रिया August 25, 2021
डे 03 आय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा August 24, 2021
मूल्य अभिबृद्धि कर खरिद तथा बिक्री खाता अपलोड गर्न तोकिएका करदाताहरूको सुची August 15, 2021
अन्त:शुल्क इजाजतपत्र नविकरण सम्बन्धमा August 06, 2021