सुचना

Title Date
सुचना annex 5 मा '0' अनिवार्य प्रविष्टि सम्बन्धी November 29, 2022
e-billing सूचना Excise 2079.08.07 November 28, 2022
राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ सम्मानित करदाताको सूची November 23, 2022
राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ पुरस्कृत हुने कर्मचारीको सूची November 23, 2022
Digital Service Tax (DST) and Value Added Tax (VAT) Registration for digital service provided by Non-Resident Person. November 02, 2022
गोष्ठीको प्रतिवद्धता २०७९ November 02, 2022
DST सम्बन्धी सुचना September 16, 2022
सार्वजनिक परिपत्र September 13, 2022
विभागमा सूचिकृत विधुतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (विधुतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार) September 11, 2022
कार्यालय सरेको सूचना August 18, 2022
डे ०३ आय विवरणमा प्रणालीगत सुधारका पक्ष August 04, 2022
Digital Service Tax procedure 2079 July 25, 2022
VAT procedure for Non resident person, 2079 July 25, 2022
आय विवरणको अनुसूची ५ तथा अनुसूची १३ मा गरिएको सामान्य सुधार सम्बन्धी जरुरी सूचना July 13, 2022
आय वर्ष २०७८/७९ को आयकरको तेश्रो किस्ता वापतको कर तथा विवरण दाखिला गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना July 12, 2022
Notice Regarding DST and VAT for Non-Resident July 08, 2022
अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ ( परिमार्जित संस्करण २०७६) मा समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सुझाव दिने सम्बन्धि सूचना July 07, 2022
गैर बासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ July 06, 2022
विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ July 06, 2022
विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको जरुरी सूचना June 17, 2022
आ.व. २०७९।८० को लागि अग्रिम कर कट्टीको दर June 03, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा निकायको लागि आयकरको दर June 03, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर June 03, 2022
आयकर ऐनको दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु June 03, 2022
आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत June 03, 2022