सुचना

Title Date
विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको जरुरी सूचना June 17, 2022
आ.व. २०७९।८० को लागि अग्रिम कर कट्टीको दर June 03, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा निकायको लागि आयकरको दर June 03, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर June 03, 2022
आयकर ऐनको दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु June 03, 2022
आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत June 03, 2022
विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी व्यवस्था June 03, 2022
विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित) June 02, 2022
विभागमा सूचिकृत विधुतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (विधुतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार) June 01, 2022
अग्रिम करकट्टी रकमको e-TDS गर्ने सम्बन्धी सूचना May 20, 2022
आयकर निर्देशिका, २०६६(चौथो संशोधन, २०७८ सहित) April 18, 2022
मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले बिक्री खाता तथा खरिद खाता Upload गर्ने प्रक्रिया January 11, 2022
खरिद खाताको ढाँचा (xls) January 11, 2022
बिक्री खाताको ढाँचा (xls) January 11, 2022
अग्रिम कर कट्टिको विवरण (ETDS) पेश गरेको करदाताले पुनः संशोधित विवरण दाखिला (सबमिट) गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना January 10, 2022
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर (आ.व. २०७८।७९) January 10, 2022
अब अनलाइनबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर January 10, 2022
भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था २०७८/०७९ January 10, 2022
अग्रिम कर कट्टी वापत कर दावी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना December 26, 2021
पुँजीगत लाभकर दावी गर्ने सम्बन्धी सूचना December 26, 2021
बाधा अड्काउ फुकाउने संम्वन्धी सूचना December 26, 2021
व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (२०७८।७९) December 02, 2021
महानिर्देशकज्यूको प्रतिवद्धता November 17, 2021
दशौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७८ मा सम्मानित करदाता तथा पुरस्कृत हुनुभएका कर्मचारीहरुको विवरण November 17, 2021
प्रशासकिय पुनरावलोकनका निवेदनको अवस्था November 17, 2021