व्यवसायीक स्था.ले.नं

करदता शिक्षा
Title Date
दर्ता र दर्ता खारेजी सम्बन्धी जानकारी May 10, 2022
कर विवरण तथा कर दाखिला सम्बन्धी सामान्य जानकारी २०७७ May 10, 2022
आयकर छुट सम्बन्धी व्यवस्था २०७७ October 23, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०१आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०२ आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०३ आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०४ आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
करदाता पोर्टलबाट लगईन गरी आफ्नो विवरणहरु हेर्न र विवरण रुजु गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (निकाय) को लागि दर्ता प्रक्रिया October 01, 2020
साझेदारी व्यवसायको स्थायी लेखा नं दर्ता प्रक्रिया October 01, 2020
एकलौटी व्यवसायका लागि स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर मा दर्ता October 01, 2020
व्यवसाय (निकाय) को लागि स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि करमा नयाँ दर्ता प्रक्रिया October 01, 2020
एकलौटी व्यवसाय स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता प्रक्रिाय October 01, 2020