निर्दशिकाहरु

Title Date
अन्तःशुल्क निर्देशिका,२०६८(परिमार्जित संस्करण,२०७६) August 23, 2020
विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित) August 19, 2020
मूल्य अभिवृिद्धि कर निर्देशिका २०६९(दोस्रो संशोधन, २०७६) August 17, 2020
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ August 16, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - भूमिका August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १ परिचय August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २ परिभाषाहरु August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ३ आय,नोक्सानी, लाभ र भुत्तानीको स्रोत August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ४ करको आधार तथा आयको शीर्षकहरु August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ५ आय,निर्धारणयोग्य आय तथा करयोग्य आय August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ६ आयमा समावेश हुने रकमहरु August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ७ रकमहरुको परिमाणीकरण बाँडफाँड र चारित्रीकरण August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ८ कर लेखाङ्कन र समय August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ९ छुट हुने रकमहरु र अन्य छुटहरु August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १० व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ११ प्राकृतिक व्यक्ति August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १२ अवकाश कोष August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १३ निकाय र वितरण August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १४ अन्तर्राष्ट्रिय कर एवं वैदेशिक कर मिलान August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १५ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) -परिच्छेद १६ भुक्तानीमा कर कट्टी August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १७ रोजगारीबाट भएको आयको गणना August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १८ व्यवसायबाट भएको आयको गणना August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १९ बै‌किङ्ग August 09, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २० दीर्घकालीन करारको आय गणना August 09, 2020