निर्दशिकाहरु

Title Date
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) -परिच्छेद १६ भुक्तानीमा कर कट्टी December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १५ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १४ अन्तर्राष्ट्रिय कर एवं वैदेशिक कर मिलान December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १३ निकाय र वितरण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १२ अवकाश कोष December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ११ प्राकृतिक व्यक्ति December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १० व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ९ छुट हुने रकमहरु र अन्य छुटहरु December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ८ कर लेखाङ्कन र समय December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ७ रकमहरुको परिमाणीकरण बाँडफाँड र चारित्रीकरण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ६ आयमा समावेश हुने रकमहरु December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ५ आय,निर्धारणयोग्य आय तथा करयोग्य आय December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ४ करको आधार तथा आयको शीर्षकहरु December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ३ आय,नोक्सानी, लाभ र भुत्तानीको स्रोत December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २ परिभाषाहरु December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १ परिचय December 22, 2020
अन्तःशुल्क निर्देशिका,२०६८(परिमार्जित संस्करण,२०७६) August 23, 2020
विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित) August 19, 2020
मूल्य अभिवृिद्धि कर निर्देशिका २०६९(दोस्रो संशोधन, २०७६) August 17, 2020
जग्गा तथा घरजग्गा निसर्गमा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ (पहिलो संशोधन, २०७६) March 20, 2020
विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६ January 17, 2020
क्यासिनोको आकस्मिक लाभकर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ January 06, 2020