करको दर तथा छुट सुबिधाहरु

Title Date
आर्थिक ऐन २०८१ का स्कीमहरु May 31, 2024
निकायको लागि आयकर को दर २०७९।८० September 08, 2023
दफा ११ बमोजिमको व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु २०८०।८१ June 02, 2023
निकायको लागि आयकरको दर २०८०।८१ June 02, 2023
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर २०८०।८१ June 02, 2023
भुक्तानीमा कर कट्टीको दर २०८०।८१ June 02, 2023
विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी व्यवस्था June 08, 2022
आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत June 08, 2022
आयकर ऐनको दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु June 08, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर June 08, 2022
आ.व. २०७९।८० को लागि अग्रिम कर कट्टीको दर June 08, 2022
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९ October 24, 2021
व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू २०७८/०७९ June 21, 2021
भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था २०७८/०७९ June 21, 2021
निकायको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९ June 21, 2021
व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु २०७७।७८ August 02, 2020
भुक्तानीमा कर कट्टी २०७७।७८ August 02, 2020
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकर २०७७।७८ August 02, 2020
निकायको लागि आयकर को दर २०७७।७८ August 02, 2020
व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु २०७६।७७ August 02, 2019
भुक्तानीमा कर कट्टी दर २०७६।७७ August 02, 2019
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि करको दर २०७६।७७ August 02, 2019
निकायको लागि आयकरको दर २०७६।७७ August 02, 2019