सुचना

Title Date
आय विवरणको अनुसूची ५ तथा अनुसूची १३ मा गरिएको सामान्य सुधार सम्बन्धी जरुरी सूचना July 14, 2022
आ.व. २०७८/७९ को अनुमानित करको शत प्रतिशत रकममध्ये तिर्न बाँकी कर रकम दाखिला गर्ने बारे । June 21, 2022
विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e=billing) जारी गर्ने सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालको जरुरी सूचना June 07, 2022
अग्रिम कर कट्टि रकम e-TDS गर्ने सम्बन्धमा May 24, 2022
कर भुक्तानी सम्बन्धमा May 02, 2022
दोश्रो किस्ता वापतको आयकर दाखिला गर्ने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना March 24, 2022
आयकर ऐन २०५८ (स‌ंसोधन सहित) काे दफा ९५ अनुसार दाखिला गर्नुपर्ने करको विवरण र प्रथम किस्ता वापतकाे रकम दाखिला गर्ने बारे सूचना । January 08, 2022
आर्थिक ऐन २०७८ ले दिएको छुटको सुविधा वारे December 05, 2021
आ.व. २०७७।०७८ को आयकरको दोश्रो किस्ता रकम दाखिला गर्ने बारे । April 01, 2021
आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २१ ले स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण पेश नगर्ने करदाताहरुलाई देहाय बमोजिमको छुट तथा सुविधा प्रदान गरेकोले उक्त स्किमको लाभ उठाउनु हुन अनुरोध छ । February 11, 2021
ई-टि.डि.यस. Self Verify गर्न सकिने जानकारी बारे January 17, 2021
नागरिक वडापत्र January 01, 2021