सुचना

Title Date
e-TDS Note August 26, 2022
August 26, 2022
August 26, 2022
बिद्युतीय माध्यमबाट वीजक (ई-विलिंग) जारी गर्ने सम्वन्धी June 27, 2022
विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरु June 23, 2022
बिद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (चाैथाे सम्शाेधन) June 23, 2022
भुक्तानी गर्दा स्राेतमा कर कट्टी गरी eTDS Return पेश गर्ने वारे । September 09, 2021
मूल्य अभिबृद्धि कर खरिद तथा बिक्री खाता अपलोड गर्न तोकिएका करदाताहरूको सुची September 09, 2021
डे ०३ विवरण सम्बन्धमा August 24, 2021
भवन निर्माण सम्वन्धि वाेलपत्र सूचना June 24, 2021
कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना June 24, 2021
राजस्व दाखिला गर्ने कार्यालय कोड सम्बन्धमा January 04, 2021
कर दाताले कर कार्यालयबाट सेवा लिनु भन्दा पहिला आफ्नो KYT Update गर्नुपर्ने छ December 01, 2020