सुचना

Title Date
विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको जरुरी सूचना June 27, 2022
वायोमेट्रिक दर्ता गर्न आउने सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीको अत्यन्त जरुरी सूचना June 27, 2022
आर्थिक विधेयक २०७९ वमोजिमको विद्युतिय सेवा कर लाग्ने कारोवार भएका करदातालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीको अत्यन्त जरुरी सूचना June 27, 2022
आर्थिक विधेयक २०७९ ले प्रदान गरेको छुट सुविधा तथा स्किमहरु सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीको सूचना June 27, 2022
आर्थिक विधेयक २०७९ ले प्रदान गरेको छुट सुविधा तथा स्किमहरु सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीको सूचना June 27, 2022
आयकर तथा मुल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता रकम दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।।। February 23, 2022
मु.अ.कर काे ननफायलर सम्बन्धी सूचना वडा न‌‍ १३ January 26, 2022
मु.अ.कर काे ननफायलर सम्बन्धी सूचना किर्तिपुर नगरपालिका January 26, 2022
मु.अ.कर काे ननफायलर सम्बन्धी सूचना दक्षिणकाली नगरपालिका January 26, 2022
आयकरकाे ननफाइलर सम्बन्धी सूचना January 26, 2022
मु.अ.कर काे ननफायलर सम्बन्धी सूचना वडा न‌‍ १४ January 26, 2022
कोरोना महामारीको वढ्दो संक्रमण जोखिमलाई ख्याल गरी स्वास्थ्य मापडण्ड पालना गर्नुहुन करदाताहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । कार्यालयमा सेवा लिन आउँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोला । December 07, 2021
छुट सुविधा लिन आउने सम्बन्धी सूचना December 07, 2021