सुचना

Title Date
डे ०३ आय विरणमा प्रणालीगत सुधारका पक्ष August 09, 2022
e-TDS बारे जानकारी August 09, 2022
अग्रिम करकट्टी भनेको के हो ? August 09, 2022
अनलाइनबाट डे-०१ विवरण पेस गर्ने तरिका August 09, 2022
स्रोतमा कर कट्टी विवरण स्वयम् रुजु गर्ने तरिका August 09, 2022
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. र ८९ बमोजिम भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा दफा ९५क. बमोजिम अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था August 09, 2022
आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट सुविधाबाट लाभान्वित हुने बारे करदाता सेवा कार्यालय ईलामको सूचना August 09, 2022
कारोबारको आधारमा लाग्ने कर (TURNOVER TAX) D-02 को आय विवरण र कर कसरी गणना गरी दाखिला गर्नु पर्छ ? August 09, 2022
निकायको लागि लाागू हुने करको दर (आय वर्ष २०७९/८० को लागि) August 09, 2022
व्यवसाय दर्ता तथा खारेजी सम्बन्धी जानकारी August 09, 2022
अग्रिम करकट्टी कुन कुन भुक्तानीमा गर्नुपर्छ ? August 09, 2022
पासवर्ड आफै रिसेट गर्ने तरिका August 09, 2022
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३)बमोजिम प्रस्तुत गरिएको करदाता सेवा कार्यालय, इलाम सम्बन्धित स्वत: प्रकाशन August 09, 2022