Team

Name Post Contact Details
डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा प्रमुख कर अधिकृत 4243176 Ex. 210 More..
डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा
Post : प्रमुख कर अधिकृत
Phone : 4243176 Ex. 210
Email :
ईन्द्र बहादुर अधिकारी कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा) 4243176 Ext. 202 More..
ईन्द्र बहादुर अधिकारी
Post : कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा)
Phone : 4243176 Ext. 202
Email :
रमण प्रसाद भट्टराई कर अधिकृत (सङ्कलन शाखा) 4243176 Ext 208 More..
रमण प्रसाद भट्टराई
Post : कर अधिकृत (सङ्कलन शाखा)
Phone : 4243176 Ext 208
Email :
राम प्रसाद सुवेदी कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा) 4243176 Ext 201 More..
राम प्रसाद सुवेदी
Post : कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा)
Phone : 4243176 Ext 201
Email :
रमेश भट्टराई कर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा) 4243176 Ext. 209 More..
रमेश भट्टराई
Post : कर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा)
Phone : 4243176 Ext. 209
Email :
हेरम्बराज न्यौपाने कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा) 4243176 Ext. 207 More..
हेरम्बराज न्यौपाने
Post : कर अधिकृत (कर परीक्षण शाखा)
Phone : 4243176 Ext. 207
Email :
विजया ढकाल कर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा) 4243176 Ext. 208 More..
विजया ढकाल
Post : कर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा)
Phone : 4243176 Ext. 208
Email :
तिलक राज बोगटी कर अधिकृत 4243176 Ext. 215 More..
तिलक राज बोगटी
Post : कर अधिकृत
Phone : 4243176 Ext. 215
Email :
अमृत अधिकारी कर अधिकृत (संकलन शाखा) 4243176 Ext. 20३ More..
अमृत अधिकारी
Post : कर अधिकृत (संकलन शाखा)
Phone : 4243176 Ext. 20३
Email :
रामेश्वर बस्नेत कम्प्युटर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा) 4243176 Ext. 206 More..
रामेश्वर बस्नेत
Post : कम्प्युटर अधिकृत (करदाता सेवा शाखा)
Phone : 4243176 Ext. 206
Email :
मदन सिंह थापा लेखापाल 4243176 Ext. 205 More..
मदन सिंह थापा
Post : लेखापाल
Phone : 4243176 Ext. 205
Email :
गणेश कोईराला नायब सुब्बा ( सङ्कलन शाखा) 4243176 More..
गणेश कोईराला
Post : नायब सुब्बा ( सङ्कलन शाखा)
Phone : 4243176
Email :
श्याम मणी ढकाल डा. ई. सु. 4243176 Ext. 215 More..
श्याम मणी ढकाल
Post : डा. ई. सु.
Phone : 4243176 Ext. 215
Email :
विमला शर्मा नायब सुब्बा ( कर परीक्षण शाखा) 4243176 Ext. 201 More..
विमला शर्मा
Post : नायब सुब्बा ( कर परीक्षण शाखा)
Phone : 4243176 Ext. 201
Email :
सुनिता भुषाल शर्मा ना.सु More..
सुनिता भुषाल शर्मा
Post : ना.सु
Phone :
Email :
सदिप राई नायब सुब्बा ( करदाता सेवा शाखा) 4243176 More..
सदिप राई
Post : नायब सुब्बा ( करदाता सेवा शाखा)
Phone : 4243176
Email :
गौरी धिताल डा. ई. सु. 4243176 Ext. 218 More..
गौरी धिताल
Post : डा. ई. सु.
Phone : 4243176 Ext. 218
Email :
पूर्ण बहादुर तामाङ डा. ई. सु. 4243176 Ext. 202 More..
पूर्ण बहादुर तामाङ
Post : डा. ई. सु.
Phone : 4243176 Ext. 202
Email :
सरिता अधिकारी डा. ई. सु. 4243176 Ext. 202 More..
सरिता अधिकारी
Post : डा. ई. सु.
Phone : 4243176 Ext. 202
Email :
गोमा सिवाकोटी (खरेल) डा. ई. सु. 4243176 Ext. 215 More..
गोमा सिवाकोटी (खरेल)
Post : डा. ई. सु.
Phone : 4243176 Ext. 215
Email :
सरोज महत ह.स.चा. 4243176 More..
सरोज महत
Post : ह.स.चा.
Phone : 4243176
Email :
सरु अधिकारी कार्यालय सहयोगी More..
सरु अधिकारी
Post : कार्यालय सहयोगी
Phone :
Email :
खेम बहादुर बोगटी हलुका सवारी चालक More..
खेम बहादुर बोगटी
Post : हलुका सवारी चालक
Phone :
Email :
जमुना रोक्का कार्यालय सहयोगी More..
जमुना रोक्का
Post : कार्यालय सहयोगी
Phone :
Email :