सुचना

Title Date
FOR ETDS VERIFICATION November 19, 2021
आर्थिक विधेयक २०७८ September 13, 2021
छुट तथा सहुलियत २०७८ August 24, 2021
त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत अन्तःशुल्क विवरण पेश नगर्ने करदाताहरुलाई सूचना August 12, 2021
त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत आय विवरण पेश नगरेका करदाताहरुलाई सूचना August 12, 2021
त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत VAT विवरण पेश नगर्नेहरुलाई सूचना August 12, 2021
खरिद खाता र बिक्री खाता नमूना August 02, 2021
करका दरहरु June 29, 2021
दोश्रो किस्ता कर दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना April 01, 2021
मू.अ.कर बक्यौता आ.रा.का. त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत April 01, 2021
आर्थिक ऐन २०७७ ले व्यवस्था गरेका छुट तथा सुविधाहरु सम्बन्धी तालिम March 01, 2021
शुल्क, थप दस्तु तथा जरिवाना मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था सम्बन्धी सूचना January 29, 2021
ETDS सम्बन्धी तालिम संचालन December 29, 2020
राजस्व शिर्षक December 28, 2020