सुचना

Title Date
महत्वपूर्ण सूचना September 20, 2022
करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कको जरुरी सूचना September 15, 2022
अनलाइनबाट डे-०१ विवरण पेस गर्ने तरिका August 17, 2022
करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक कर बुलेटिन (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सँग सम्बन्धित August 16, 2022
अनलाइन भौचर बनाउने तरिका August 16, 2022
करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा तयार पारिएको कर शिक्षा पुस्तिका August 16, 2022
अन्तःशुल्क इजाजजतपत्र स्वयम् नवीकरण गर्ने तरिका August 01, 2022
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. र ८९ बमोजिम भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा दफा ९५क. बमोजिम अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था July 08, 2022
विद्युतीय बीजक जारी गर्न अनुमति प्राप्त गर्न के-के पेस गर्ने ? July 06, 2022
आयकरको तेस्रो किस्ता दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना July 03, 2022
आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट सुविधाबाट लाभान्वित हुने बारे करदाता सेवा कार्यालय सन्धीखर्कको सूचना July 01, 2022
निकायको लागि लाागू हुने करको दर (आय वर्ष २०७९/८० को लागि) June 24, 2022
सूचना June 24, 2022
बिक्री खाता June 01, 2022
खरिद खाताको ढाँचा June 01, 2022
कार्यालय समय May 17, 2022
अनलाइन भौचर तयार गने प्रक्रिया April 22, 2022
D-01 विवरण अनलाइनमा इन्ट्री गर्ने तरिका April 22, 2022
व्यवसाय दर्ता तथा खारेजी सम्बन्धी जानकारी April 22, 2022
अग्रिम करकट्टी भनेको के हो ? April 20, 2022
e-TDS बारे जानकारी April 20, 2022
स्रोतमा कर कट्टी विवरण स्वयम् रुजु गर्ने तरिका April 20, 2022
अग्रिम करकट्टी कुन कुन भुक्तानीमा गर्नुपर्छ ? April 20, 2022
How to reset password ? April 20, 2022
विभिन्न प्रकारका स्थायी लेखा नम्बर लिनको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरूको विवरणः April 20, 2022