सुचना

Title Date
सूचनाको हक २०७९ बैशाख देखि २०७९ आषाढ सम्म July 19, 2022
सूचनाको हक २०७८ माघ देखि २०७८ चैत्र सम्म April 19, 2022
सूचनाको हक २०७८ कार्तिक देखि २०७८ पौष सम्म January 20, 2022
सूचनाको हक २०७८ श्रावण देखि २०७८ असोज सम्म October 22, 2021
सूचनाको हक २०७८ बैशाख देखि २०७८ अषाढ सम्म July 20, 2021
डे 01 आय विवरण फाराम July 07, 2021
सूचनाको हक २०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म April 23, 2021
सूचनाको हक January 28, 2021
करदाताले KYT Update गर्ने, D02 आय विववरण भर्ने, D01 आय विवरण भर्ने, अन्तः शुल्क नविकरण गर्ने, ETDS भर्ने, ETDS रिपोर्ट नकाल्ने तरिकाहरु December 21, 2020
आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई आय विवरण पेश गरी कर छुट तथा सुविधाको उपयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना December 19, 2020
नागरिक वडापत्र September 24, 2020