About

कार्यालयकाे वेभ साईटमा स्वागत छ ।

करदाता सेवा कार्यालय (क.से.का.) तानसेन पाल्पाको वेव साईटमा यहाँलाई स्वागत छ । यस कार्यालयलले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क सम्बन्धी नीति र कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्दछ ।