जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्ला ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्ला

Jumla, Kathmandu

087-520552

iro-jumla@ird.gov.np

Branch Office Map