Arjun Dhakal

अर्जुन ढकाल

प्रमुख कर अधिकृत

कार्यालयको वेव साईटमा स्वागत छ

आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १ वेव साईटमा यहाँलाई स्वागत छ।

Read More

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १, २, ३, ४, ५, १०, ११, १३, १८, १९, २०, २१, २२ र २५ ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर १

Harihar Bhawan, Lalitpur

5010010/ 5010011/ 5010012

iro23@ird.gov.np

Branch Office Map