Gopal Mijar

गोपाल मिजार

नायब सुब्बा

About Us

कार्यक्षेत्रः रामेछाप जिल्ला । तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालयः

Read More

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय मन्थली

Manthali, Ramechhap

+977-048540095, 048590095

tso-manthali@ird.gov.np

Branch Office Map