कर कानुन

Title Date
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन मिलाइएको) November 18, 2021
आयकर नियमावली २०५९ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन मिलाइएको) November 18, 2021
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन मिलाइएको) November 18, 2021
अन्तःशुल्क ऐन २०५८ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन समेत) November 18, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन समेत) November 18, 2021
आय कर ऐन २०५८ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन समेत) November 18, 2021
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९ October 24, 2021
आर्थिक विधेयक २०७८ (प्रतिस्थापन विधेयक) September 10, 2021
नेपाल सरकार र गणतन्त्र बाङ्गलादेश सरकारबीच भएको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोधका लागि सम्पन्न सम्झौता August 20, 2021
खरिद खाताको ढाँचा July 11, 2021
आर्थिक अध्यादेश २०७८, दफा २०, २१, २२, २३ र २४ संग सम्बन्धित बक्यौता मिन्हा सम्बन्धी फारम June 27, 2021
प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिने फारम June 27, 2021
व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू २०७८/०७९ June 21, 2021
भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था २०७८/०७९ June 21, 2021
निकायको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९ June 21, 2021
व्यवसाय दर्ता, आय विवरण,कर विवरण तथा अन्तःशुल्क विवरण भर्ने निर्देशिका June 16, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर (तेइसौं संशोधन) नियमावली २०७८, अन्तःशुल्क (बाइसौं संशोधन) नियमावली २०७८ June 01, 2021
आयकर (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७८ June 01, 2021
आर्थिक अध्यादेश २०७८ May 30, 2021
बहुमल्य धातु वा वस्तुको कारोावार गर्ने व्यवसायीलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ March 31, 2021
स्वीकृत अवकाश कोषलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७६ March 31, 2021
व्यवसायिक पान दर्ता तथा संशोधन फाराम (गैह्-सरकारी संस्था, परोपकारी संस्था, संस्थान, सहकारी, अन्य मूनाफा वितरण नगर्ने संस्था) March 07, 2021
व्यवसायिक पान दर्ता तथा संशोधन फाराम (संयुक्त उपक्रम तथा अस्थायी) March 07, 2021
व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरुको आन्तरिक ओसारपसार सम्बन्धी नियमन निर्देशिका २०६५(दोस्रो संशोधन २०७६) January 22, 2021
स्थायी संस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ January 18, 2021