कर कानुन

Title Date
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७७ को संसोधन सहित) September 21, 2020
मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ ( आर्थिक ऐन, २०७७ को संसोधन सहित) August 25, 2020
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ (बाइसौं संशोधन २०७७ सहित) August 25, 2020
आयकर नियमावली, २०५९ (एघारौ संसोधन २०७७ सहित) August 25, 2020
अन्त:शुल्क ऐन २०५८ (आर्थिक ऐन २०७७ को संसोधन सहित) August 25, 2020
मदिरा ऐन,२०३१ (संसोधन सहित) August 25, 2020
अन्त:शुल्क नियमावली, २०५९ (एक्काईसौ संसोधन २०७७ सहित) August 25, 2020
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७६ को संसोधन सहित) August 24, 2020
मूल्य अभिवृद्धि कर, २०५२ ( आर्थिक ऐन, २०७६ को संसोधन सहित) August 24, 2020
अन्त:शुल्क ऐन २०५८ (संसोधन सहित) August 24, 2020
मदिरा ऐन (संसोधन सहित) August 24, 2020
मदिरा नियमावली २०३३(संसोधन सहित) August 24, 2020
अन्तःशुल्क निर्देशिका,२०६८(परिमार्जित संस्करण,२०७६) August 23, 2020
आर्थिक ऐन २०७७ August 21, 2020
आयकर (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७७ August 21, 2020
मूल्य अभिवृद्धि कर बाइसौं संशोधन नियमावली २०७७ August 21, 2020
अन्त;शुल्क एकाइसौं संशोधन नियमावली २०७७ August 21, 2020
विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित) August 19, 2020
मूल्य अभिवृिद्धि कर निर्देशिका २०६९(दोस्रो संशोधन, २०७६) August 17, 2020
राजस्व न्याधिकरण ऐन २०३१ August 16, 2020
आयकर नियमावली २०५९ (आर्थिक ऐन २०७६ संसोधन समेत) August 16, 2020
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (आर्थिक ऐन २०७६को संसोधन सहित) August 16, 2020
अन्त:शुल्क नियमावली, २०५९ (आर्थिक ऐन २०७६ को संसोधन सहित) August 16, 2020
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ August 16, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - भूमिका August 09, 2020