कर कानुन

Title Date
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवद्धृि कर कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० September 22, 2023
अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
आयकर नियमावली, २०५९ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मदिरा ऐन, २०३१ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मदिरा नियमहरू, २०३३ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
कर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको माग दावी गर्ने निवेदनको ढाँचा September 08, 2023
निकायको लागि आयकर को दर २०७९।८० September 08, 2023
आर्थिक ऐन २०८० (राजपत्र अरि १४) July 31, 2023
विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० July 17, 2023
वैदेशिक पर्यटन शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० July 17, 2023
वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० July 17, 2023
विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (पहिलो संशोधन, २०८०) June 02, 2023
गैर बासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ June 02, 2023
दफा ११ बमोजिमको व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु २०८०।८१ June 02, 2023
निकायको लागि आयकरको दर २०८०।८१ June 02, 2023
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर २०८०।८१ June 02, 2023
भुक्तानीमा कर कट्टीको दर २०८०।८१ June 02, 2023
आर्थिक विधेयक २०८० May 30, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ (तेस्रो संशोधन, २०८०) May 07, 2023
अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८(परिमार्जित संस्करण,२०७९) April 24, 2023
मदिरा ऐन, २०३१ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023