कर कानुन

Title Date
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ May 10, 2022
आयकर नियमावली, २०५९ (एघारौ संसोधन २०७७ सहित) May 10, 2022
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७७ को संसोधन सहित) May 10, 2022
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - भूमिका May 10, 2022
अग्रिम कर कट्टीका लागि स्गायी लेखा नं. दर्ता May 09, 2022
The Excise Duty Act, 2002 March 18, 2022
The Income Tax Act, 2002 (2058) March 18, 2022
Liquor Act, 2031 (1974) March 18, 2022
VAT Act (Schedules) March 18, 2022
The Value-Added Tax Act, 1996 (2052) March 18, 2022
आयकर निर्देशिका, २०६६(चौथो संशोधन, २०७८ सहित) March 10, 2022
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन मिलाइएको) November 18, 2021
आयकर नियमावली २०५९ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन मिलाइएको) November 18, 2021
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन मिलाइएको) November 18, 2021
अन्तःशुल्क ऐन २०५८ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन समेत) November 18, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन समेत) November 18, 2021
आय कर ऐन २०५८ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन समेत) November 18, 2021
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९ October 24, 2021
आर्थिक विधेयक २०७८ (प्रतिस्थापन विधेयक) September 10, 2021
नेपाल सरकार र गणतन्त्र बाङ्गलादेश सरकारबीच भएको द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोधका लागि सम्पन्न सम्झौता August 20, 2021
खरिद खाताको ढाँचा July 11, 2021
आर्थिक अध्यादेश २०७८, दफा २०, २१, २२, २३ र २४ संग सम्बन्धित बक्यौता मिन्हा सम्बन्धी फारम June 27, 2021
प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिने फारम June 27, 2021
व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू २०७८/०७९ June 21, 2021
भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था २०७८/०७९ June 21, 2021