New Updates

१. आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २३ बमोजिमको सुविधा प्रयोग गरी लाभान्वित हुनुहुन करदाताहरुमा सूचना

२. 2081/03/29- The office will remain open despite it being a public holiday

३. ढुवानीका साधन धनीहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिने सम्बन्धी सूचना।

४. ढुवानीका साधन धनीहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिने सम्बन्धी सूचना

५. आ.व. २०८१/८२ का लागि आर्थिक विधेयक २०८१ ले गरेका केही विशेष छुट तथा सहुलियतहरू

६. दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने आ.व. २०८१-८२ को कर सम्बन्धित संसोधित प्रावधानहरु।

७. मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची-५, ५ख र ६ (कर बीजकको ढाँचा र संक्षिप्त कर बीजकको ढाँचा) मा संशोधन सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना।

८. तेश्रो किस्ता दाखिला सम्बन्धी

९. रेसुङ्गा नगरपालिकाका करदातामा छुट सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना

१०. कर निेर्धारण सम्बन्धमा सफाइको प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा।

११. चन्द्रकोट गाँउपालिकाका करदाताहरुमा कर छुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!!

१२. कालीगण्डकी गाँउपालिकाका करदातालाई करछुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!!

१३. गुल्मीदरबार गाँउपालिकाका करदातालाई करछुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!!

१४. सूचनाको हक तेस्रो तैमासिक

१५. सत्यवती गाँउपालिकाका करदातालाई करछुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!!

१६. रुरुक्षेत्र गाँउपालिकाका करदातालाई करछुटको सूविधा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सूचना !!!

१७. आर्थिक वर्ष 2080/081-विद्यार्थीहरुका लागि कर शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

१८. कर बक्यौता दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

१९. बक्यौता रकम दाखिला गर्ने बारे सूचना ।

२०. प्रारम्भिक/संशोधित कर निर्धारण (सबुत प्रमाण पेश गर्ने) को सूचना

Photo Gallery :: Inauguration of Bio-metric Taxpayer Registration System