New Updates

१. मिसम्याच सम्बन्धि विवरण

२. विभिन्न आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धिकर विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदाताहरुलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङ्गको अत्यन्त जरुरी सूचना !

३. आयविवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरुमा भएका सुधार

४. डे-१, डे-२ र डे-३ आय विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीमा भएका संशोधन र भर्ने तरिका ।

५. सुचना annex 5 मा '0' अनिवार्य प्रविष्टि सम्बन्धी

६. करदाताहरु सम्मानित तथा कर्मचारीहरु पुरस्कृत

७. e-billing सूचना Excise 2079.08.07

८. बार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९

९. कर बुलेटिन (२०७९ साउन-२०७९ असोज)

१०. मू.अ.कर वक्याैता 2079 कार्तिक महिना

११. मू.अ.कर नन्फाइलर 2079 कार्तिक

१२. राष्ट्रिय कर दिवस स्मारिका, २०७९

१३. राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ सम्मानित करदाताको सूची

१४. राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ पुरस्कृत हुने कर्मचारीको सूची

१५. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक ४ (२०७९ बैशाख-आषाढ)

१६. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक १ (२०७८ श्रावण-असोज)

१७. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक २ (२०७८ कार्तिक-पौष)

१८. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक ३ (२०७८ माघ-चैत्र)

१९. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कको अनुरोध

२०. सूचनाको हक (श्रावण-आश्विन २०७९) सम्बन्धी विवरण

Photo Gallery :: Management Seminar, 2078