New Updates

१. विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको जरुरी सूचना

२. वायोमेट्रिक दर्ता गर्न आउने सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीको अत्यन्त जरुरी सूचना

३. आर्थिक विधेयक २०७९ वमोजिमको विद्युतिय सेवा कर लाग्ने कारोवार भएका करदातालाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीको अत्यन्त जरुरी सूचना

४. आर्थिक विधेयक २०७९ ले प्रदान गरेको छुट सुविधा तथा स्किमहरु सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीको सूचना

५. आर्थिक विधेयक २०७९ ले प्रदान गरेको छुट सुविधा तथा स्किमहरु सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय कालिमाटीको सूचना

६. बिद्युतीय माध्यमबाट वीजक (ई-विलिंग) जारी गर्ने सम्वन्धी

७. विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

८. आयकि ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. र ८९ बमोजजम भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा दफा ९५क. बमोजजम अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्य वस्था

९. निकायको लागि लाागू हुने करको दर (आय वर्ष २०७९/८० को लागि)

१०. e-billing सम्बन्धी सुचना

११.

१२. विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरु

१३. बिद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ (चाैथाे सम्शाेधन)

१४. आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको आ.व. २०७८/०७९ को अनुमानित करको शत प्रतिशत रकम मध्ये तिर्न बांकी कर रकम दाखिला सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

१५. अनिवार्य विद्युतीय विजक लिनेबारे आन्तरिक राजस्व कार्यालय पाेखराको सुचना

१६. आ.व. २०७८/७९ को अनुमानित करको शत प्रतिशत रकममध्ये तिर्न बाँकी कर रकम दाखिला गर्ने बारे ।

१७. विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको जरुरी सूचना

१८. बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सुचना

१९. विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e=billing) जारी गर्ने सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालको जरुरी सूचना

२०. विधुतिय बिजक नोटिस

Ritesh Kumar Shakya

रितेश कुमार शाक्य

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More