New Updates

१. बिक्री खाता

२. खरिद खाताको ढाँचा

३. कार्यालय समय

४. सूचना

५. सेवा प्रवाह स्थगन सम्बनधी सुचना

६. कर भुक्तानी सम्बन्धमा

७. सूचनाको हक (माघ - चैत २०७८)

८. अनलाइन भौचर तयार गने प्रक्रिया

९. D-01 विवरण अनलाइनमा इन्ट्री गर्ने तरिका

१०. व्यवसाय दर्ता तथा खारेजी सम्बन्धी जानकारी

११. विभिन्न प्रकारका स्थायी लेखा नम्बर लिनको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरूको विवरणः

१२. स्रोतमा कर कट्टी विवरण स्वयम् रुजु गर्ने तरिका

१३. अग्रिम करकट्टी भनेको के हो ?

१४. अनलाइनबाट व्याक्तिगत PAN प्राप्त गर्ने तरिका

१५. e-TDS बारे जानकारी

१६. कारोबारका आधारमा लाग्ने करसम्बन्धी जानकारी

१७. अग्रिम करकट्टी कुन कुन भुक्तानीमा गर्नुपर्छ ?

१८. How to reset password ?

१९. पूर्वानुमानित कर भनेको के हो ?

२०. व्यवसाय दर्ता तथा खारेजीसम्बन्धी जानकारी

Ritesh Kumar Shakya

रितेश कुमार शाक्य

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More