New Updates

१. कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप सम्वन्धी सूचना !

२. आयकर (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७८

३. मूल्य अभिवृद्धि कर (तेइसौं संशोधन) नियमावली २०७८, अन्तःशुल्क (बाइसौं संशोधन) नियमावली २०७८

४. आर्थिक अध्यादेश, 2078 तथा नियमावलीहरूमा भएको संशोधन सम्बन्धी सूचना।

५. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले प्रदान गरेकाे कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

६. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले प्रदान गरेको कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

७. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट प्रदान गरिएका छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था सम्बन्धी सूचना

८. आर्थिक अध्यादेश २०७८ राजपत्र

९. आ.व. २०७८/७९ काे वजेट वक्तव्य

१०. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य

११. Bid Invitation for Supply and Installation of Internet and Intranet services

१२. लिलाम फाराम बुझाउने म्याद १ दिन थप गरिएको सम्बन्धमा

१३. मोटरसाइकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित)

१४. सूचनाको हक २०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म

१५. बक्यौता कर रकम दाखिल गर्ने जरुरी सूचना सूचना

१६. प्रगती विवरण २०७७ चैत्र सम्म

१७. शुभकामना

१८. दोस्रो किस्ता सम्बन्धी सूचना

१९. आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको दोस्रो किस्ता कर दाखिला गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

२०. आफैँ ETDS रुजु गर्ने तरिका

Jhakka Prasad Acharya

झक्क प्रसाद आचार्य

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More