New Updates

१. आर्थिक ऐन २०७८ ले दिएको छुटको सुविधा वारे

२. व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (२०७८।७९)

३. ननफाईलर सम्वन्धी सूचना

४. आयकर ननफाईलर सूची

५. मू अ कर ननफाईलर सूची

६. सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन

७. दशौँ राष्ट्रिय कर दिवस स्मारिका, २०७८

८. बार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

९. कर दिवस

१०. FOR ETDS VERIFICATION

११. महानिर्देशकज्यूको प्रतिवद्धता

१२. दशौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७८ मा सम्मानित करदाता तथा पुरस्कृत हुनुभएका कर्मचारीहरुको विवरण

१३. प्रशासकिय पुनरावलोकनका निवेदनको अवस्था

१४. करदाताहरु र कर्मचारी पुरस्कृत

१५. कार्यालय काेड

१६. E-TDS विवरण प्रविष्ट गरी आफैंले रुजु गर्ने (Self Verify) गर्ने प्रक्रिया

१७. दशौं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा

१८. ETDS सम्बन्धमा

१९.

२०. भुक्तानीमा कर कट्टी तथा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी (आ.व.२०७८।७९)

Shova Kanta Poudel

शोभाकान्त पौडेल

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More