New Updates

१. सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धि सूचना

२. विद्युतीय माध्यमबाट डे-१ आय विवरण (D-01 Income Tax) पेश गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने तरिका

३. आर्थिक विधेयक २०७८ (प्रतिस्थापन विधेयक)

४. आर्थिक विधेयक, २०७८ ले थप संशोधन गरेको व्यवस्था सम्बन्धी सूचना

५. आर्थिक विधेयक २०७८

६. मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश गर्ने बारे जरुरी सूचना

७. भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरी eTDS पेश गरी verify गर्ने गराउने बारे अन्यन्त जरुरी सूचना

८. भुक्तानी गर्दा स्राेतमा कर कट्टी गरी eTDS Return पेश गर्ने वारे ।

९. मूल्य अभिबृद्धि कर खरिद तथा बिक्री खाता अपलोड गर्न तोकिएका करदाताहरूको सुची

१०. भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरी eTDS Return पेश गरी Verify उल्लेख गर्ने गराउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

११. मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले बिक्री खाता तथा खरिद खाता Upload गर्ने प्रक्रिया

१२. डे 03 आय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

१३. छुट तथा सहुलियत २०७८

१४. प्रगती विवरण २०७८ आषाढसम्म आ.रा.का. त्रिपुरेश्वर

१५. डे ०३ विवरण सम्बन्धमा

१६. आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा अन्तर्गत मूल्यअभिबृद्धि कर खरीद तथा बिक्री खाता अपलोड गर्न तोकिएका करदाताहरुको विवरण

१७.

१८.

१९. मूल्य अभिबृद्धि कर खरिद तथा बिक्री खाता अपलोड गर्न तोकिएका करदाताहरूको सुची

२०. त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत VAT विवरण पेश नगर्नेहरुलाई सूचना

Shova Kanta Poudel

शोभाकान्त पौडेल

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More